Projektskiss BIG - ansökan inför 2020
Projektbeskrivning ska skickas in senast den 18 augusti, 2019

Projektskisser inlämnas endast via detta formulär.

Projektskiss utförs i enlighet med denna mall och ska omfatta all information i enlighet med mallen samt följa de begränsningar avseende omfattning som anges i mallen.

Kriterier för prioritering av projekt återfinns sist i detta formulär.

Besked om huruvida projektskiss går vidare till steg 2 i utvärderingsprocessen kommer i slutet av augusti.
För vidare process se hemsidan.

Notera att i projektskiss ska framgå vilka aktörer som medverkar. Minst en av aktörerna i ansökan ska vara BIG-partner.

Följande personer är kontaktpersoner för respektive BIG-partner:
Chalmers Minna Karstunnen
LTU Jan Laue
KTH Stefan Larsson
SGI Bo Vesterberg
_____________________________________________________________________
Ange kontaktperson med kontaktuppgifter för denna ansökanAnge namnet på ert företag/organisation

Bekräftelse på att vi mottagit din projektskiss och ytterligare information kommer att skickas till denna e-postadress.

Verifiera e-postadress  *
--------------------------------------------------------------

Uppgifter projektorganisation
För att ett projekt ska godkännas måste en BIG-partner medverka.
Ange övriga medverkande företag/organisationer

Ange projektledarens namn

---------------------------------------------------------

Prioriterad forskningsinsats enligt inriktningsdokument
Ange vilken prioriterad forskningsinsats som din projekt svarar mot - Ange en huvudinsats.
För mer information om respektive PF se ID 2020
---------------------------------------------------------------

BESKRIVNING
Ange en titel på projektet
Max 50 tecken

Vad är bakgrunden till att projektet föreslås.
Vilken frågeställning är det man försöker lösa.
Vilken är hypotesen?

Max 2000 tecken

Formulera konkreta tydligt mål med projektet.
Notera att ett mål ska gå att följa
upp.

Max 500 tecken

Beskriv hur ni har tänkt genomföra projektet. Hur har ni tänkt lösa frågeställningen?

Beskriv de olika aktiveteter som ni tänkt ska ingå, vad ska göras och vad är resultatet av respektive aktivitet.
Om projektet går vidare till nästa steg där en fullständig projektbeskrivning ska redovisas, så är det dessa aktiviteter som du förväntas tidsätta, ge budget och beskriva mer i detalj.

Vanliga aktiviteter: Litteraturstudie, laboratorieförsök,
Fältundersökningar, analys, rapport
Max 3000 tecken

Vad är förväntat resultat och nyttan med projektet?
Hur ligger detta i linje med det som anges i ID2017 samt BIGs övergripande mål?
Nyttan med projektet ur ett Trafikverks perspektiv (gärna i kr)

Max 1000 tecken

Medverkande samt deras roll i projektet

---------------------------------------------------------------

FINANSIERING
Notera att av den totalt bedömda budgeten som ska anges.

Det som beviljas från BIG är sedan max 50% av nedanstående.

Budgeten ska omfatta såväll omkostnader som nedlagt arbete (tid)
 
 
 
 
------------------------------------------------------------

TIDPLAN
Ange när projektet planeras starta.
Notera att kontrakt kan tidigast skrivas 1 januari 2017
(åååå-mm-dd)
Ange när projektet planeras avslutas
(åååå-mm-dd)
-----------------------------------------------------------

Tack för din projektskiss!
* Obligatorisk