BVFF - Projektförslag 2023:1
INSTRUKTIONER

(Instructions in English http://bvff.se/web/page.aspx?refid=112)

Inriktningsdokumentet som vi hänvisar till är Trafikverkets och du hittar det här: http://trafikverket.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A16...

LÄS DETTA FÖRST:

1. ALLA projektförslag måste vara förankrade hos en sakansvarig på Trafikverket, som ska ange (t ex i bifogad e-post) vilken nytta som ses med projektet. Se mer under "Förankring" nedan.

2. Huvudsökande måste vara antingen KTH, VTI eller LTU.

3. Alla frågor är obligatoriska. Ansökan registreras inte som inskickad till BVFF om inte alla svar är ifyllda.

4. Bilagor ska läggas samman i en pdf-fil, som bifogas ansökan. Inga projektbeskrivningar som bifogas separat eller via e-post läses. För ansökningar med projektspecifikation se punkt 10 nedan.

5. Bedömningen baseras enbart på den text som ryms i ansökningsblanketten och bilagan, inte på länkar till andra dokument eller medier.

6. Finns flera CV, lyft fram det viktigaste hos varje och alla ska in på totalt max 2 sidor i bilagan.

7. Förbered och spara dina texter i t ex Word med samma rubriker som i formuläret och kopiera och klistra in i fälten nedan. Använd "Räkna tecken" inklusive blanksteg. Längre text än angivet i formuläret försvinner.

8. Spara (= Skicka) om du behöver ta en paus och använd den länk du får i bekräftelsemejlet för att fortsätta senare. Du kan ändra fram t o m sista dagen.

9. Fyll i formuläret så noggrant som möjligt. Förklara kortfattat, tydligt och lättbegripligt vad ni vill åstadkomma, till vilken nytta etc. Under rubrikerna i formuläret finns en text som exempel på vad som bör framgå. Utelämnad information kan försena hanteringen eller diskvalificera projektförslaget.

10. Om du vill skynda på processen och har en inarbetad kontakt på Trafikverket så kan du välja att redan nu fylla i blanketten Trafikverket Projektspecifikation - FOI enligt länk nedan. Observera att det är ett komplement till ordinarie ansökningsformulär nedan, men gör att du inte behöver invänta nästa steg, då blanketten ska fyllas i. Blanketten fylls i TILLSAMMANS med din kontakt på Trafikverket och det är viktigt att ALLT fylls i. Saknas information försenas processen. Läs mer här: http://bvff.se/web/page.aspx?refid=89

Skicka båda dokumenten ifyllda i respektive originalformat i ett mejl till bvff@vti.se och ange vilket projekt de hör till.

TRAFIKVERKETS MALL FÖR PROJEKTSPECIFIKATION - FOI - FINNS HÄR: https://bransch.trafikverket.se/contentassets/33fef4ccc9444b108f6cc...

Tillsammans med Projektspecifikationen ska även Trafikverkets ULF-mall fyllas i. ULF-mallen finns här: https://bransch.trafikverket.se/contentassets/33fef4ccc9444b108f6cc...

______________________________________________________________________

ANSVARIGA PERSONER
Ange organisation

Ange namn, organisation, e-post och telefon

Ange namn, titel och kontaktuppgifter per part

______________________________________________________________________
FÖRANKRING
Ange namn
E-post räcker. Bifogas i bilagd pdf.
 
______________________________________________________________________

PROJEKTBESKRIVNING, SYFTE OCH RELEVANS
Ange planerat start- och slutdatum. Start TIDIGAST våren 2023.

Kort, max 1500 tecken.

Kort, max 1500 tecken. Varför bör projektet genomföras?

Beskriv kort (max 1500 tecken) om projektet kompletterar andra projekt inom samma eller angränsande områden. Finns det konkurrerande metoder eller tekniker för att adressera samma utmaningar? Beskriv i så fall hur ditt/ert förslag skiljer sig från andra närliggande/liknande insatser.

Projektets relevans - ange hur projektet ansluter till de behov och mål som anges i Trafikverkets inriktningsdokument. Hur vet du/ni när målen med projektet är uppnådda? Se instruktionen. Max 1500 tecken.

Vad ska ni göra? Beskriv metod och angreppssätt. Max 2000 tecken.

Projektets leverabler. Projektets potential - vilken effekt kan projektet ha om det lyckas? Max 2000 tecken.

Beskriv kort, max 750 tecken.

Ange kort en plan (max 750 tecken) för hur resultatet ska spridas och vilka som utgör målgruppen.

Beskriv kort, max 500 tecken.

Lägg samman ALLA bilagor i EN pdf-fil, utom ev Projektspecifikation, som mailas i Word-format och ULF-mall i Excel, till bvff@vti.se. Andra mailade bilagor kommer inte att beaktas. Tillåtna bilagor: Förankring Trafikverket (e-post el. likn), detaljerad budget, CV.
______________________________________________________________________

FINANSIERING
Ange sökt belopp. Medfinansiering, belopp och organisation

Precisera beräknad tidsåtgång för involverade personer, kostnader för resor, utrustning, administration, möten, workshops, resultatspridning via slutrapport och presentation på workshop samt övriga direkta och indirekta kostnader fördelat per KALENDERÅR.

Ange belopp per kalenderår samt om insatsen gäller in-kind eller cash.

Ange belopp per kalenderår

Ange belopp per kalenderår och medfinansiär samt om insatsen gäller in-kind eller cash.

Vilken skillnad gör Trafikverkets pengar och vad i projektet kommer att genomföras även utan medel från Trafikverket (BVFF)? (max 750 tecken)

* Obligatorisk