Ansökan om återinvestering
Sparbanksstiftelsen Skaraborg har som ett av sina ändamål att genom återinvesteringar stödja utvecklingen inom Sparbanken Skaraborgs verksamhetsområde – Skara, Vara Götene och Essunga kommuner. Medel kan beviljas för att främja näringsliv, forskning/utbildning,
idrott eller kultur. Sökanden ska vara verksam inom bankens område ovan.

Läs mer om förutsättningar för återinvesteringar här: https://www.sparbanksstiftelsenskaraborg.se/soka-bidrag/

OBS!
Senast en månad efter avslutat projekt ska sökande redovisa hur projektet genomförts och hur återinvesteringen använts. Vid längre projekt ska delrapport lämnas var sjätte månad.

Mottagare som inte redovisar hur pengarna använts eller som använt dem till annat ändamål än det sökta är skyldig att återbetala beloppet. Om projektets kostnader kommer att understiga budget ska de medel som inte förbrukats återbetalas till stiftelsen. Genom ansökan förbinder sig sökande att följa de regler som stiftelsen fastställt.

För att vi på ett säkert sätt ska kunna hantera er ansökan krävs i nästa steg personlig identifiering med BankID. Har du inget BankID ber vi dig kontakta vår verkställande tjänsteman.
______________________________________________________________________

UPPGIFTER OM SÖKANDE
Ange namn om du söker som privatperson

OBS! Vi hanterar endast ansökningar från föreningar med organisationsnummer. Har din förening inget organisationsnummer kommer ansökan inte att behandlas. Organisationsnumret skrivs XXXXXX-XXXX.Verifiera e-postadress  *
______________________________________________________________________

UPPGIFTER OM PROJEKTET
Skriv in projektets namn alterantivt en kort sammanfattning på max 50 tecken.

Ange i år/månad-år/månad.

Beskriv projektet i korthet. Max 500 tecken. Utförlig beskrivning redogörs för i bifogad fil.


Ange i siffror utan mellanslag

Exempelvis er tid eller egna ekonomiska medel.

Ange övriga tänkta finansiärer angivna med namn och belopp.

Presentera projektets budget enkelt uppradat. Utförligare budget kan bifogas som fil längre ner i ansökan.

Vad är ert kort- och långsiktiga mål med projektet? Vilket resultat vill ni se när projektet är klart? Sammanfatta gärna i punktform.

Vilka positiva effekter tror ni att ert projekt kommer resultera i?

T.ex. kommer ni att genomföra en enkät, följa upp statistik, göra intervjuer osv.

Om ja, ange från vem.

Det kan exempelvis vara intresseorganisationer, andra aktörer på orten med mera.

Beskriv vad som ska göras samt målsättning och förväntat resultat.
Obligatoriskt för föreningar och organisationer
______________________________________________________________________

INTYGANDEN
 
 
______________________________________________________________________
Tryck på "Skicka" när du är klar med registreringen. För att vi på ett säkert sätt skall kunna hantera er ansökan krävs i nästa steg personlig identifiering med BankID. Ansökan skickas genom vår leverantör Webforum.

Du får även en bekräftelse via e-post.
* Obligatorisk