Ansökan om extra stöd för idrott och kultur
Vårt föreningsliv kopplat till idrott och de kulturarrangemang som genomförts i regionen skapar en attraktiv plats att bo, leva och verka på. Det är något vi vill värna om. Stödåtgärderna ska ha syftet allmän samhällsutveckling och fokus ligger på föreningar och organisationer där vi ser en dramatisk påverkan av verksamheten på grund av den rådande pandemin.

Vad gäller?
• Utvecklingsstödet kan stötta föreningar som fått intäktsbortfall eller utökade kostnader för inställda arrangemang som skulle ha skett i närtid.
• Konsekvenserna påverkar aktörens möjlighet till fortsatt verksamhet kraftigt.
• Stöd kan också ges till föreningar och arrangörer som ställer om sin aktivitet för att säkerställa fortsatt verksamhet och som bedöms ha väsentlig betydelse för samhällsutvecklingen inom bankens verksamhetsområde (Skara, Vara, Götene och Essunga kommuner).
• Ansökan ska innehålla beskrivning av och syfte med verksamheten samt den situation som föreningen/organisationen nu befinner sig i.
• I det fall ansökan gäller stöd för fortsatt verksamhet kopplat till intäktsbortfall ber vi också om en redovisning av tänkt budget för arrangemanget och uppskattat intäktsbortfall.

Till ansökan ber vi också att ni bifogar resultat- och balansrapport för 2019 och 2020. Alla underlag till ansökningar behandlas konfidentiellt.

Styrelsen kan om så önskas begära redovisning av hur pengarna har använts. Bidragsmottagare som som använt pengarna till annat ändamål än det sökta är skyldig att återbetala beloppet. Genom ansökan förbinder sig sökande att följa de regler som stiftelsen fastställt.

För att vi på ett säkert sätt ska kunna hantera er ansökan krävs i nästa steg personlig identifiering med BankID. Har du inget BankID ber vi dig kontakta vår verkställande tjänsteman.
______________________________________________________________________

UPPGIFTER OM SÖKANDE
Ange namn om du söker som privatperson

Vi hanterar endast ansökningar från föreningar med organisationsnummer.

Vi lämnar enddast stöd inom vårt verksamhetsområde; Skara, Vara, Götene och Essunga kommuner.
 
 
 
 Verifiera e-postadress  *
Ange det bankgiro eller bankkontonummer som ni vill ha eventuellt stöd utbetalt till. Kom ihåg att ange clearingnummer om du lämnar ett bankkontonummer.

______________________________________________________________________

UPPGIFTER OM ANSÖKAN
Här anger du så tydligt som möjligt hur er verksamhet drabbats av den uppkomna situationen. Har ni fått ställa in arrangemang, matcher och dylikt, och hur har det drabbat verksamheten? Vilka åtgärder är redan vidtagna?

Inkluderar intäkter, utgifter, egen insats samt övrig medfinansiering. Ange så tydligt som möjligt hur er verksamhet drabbats i siffror av den uppkomna situationen. Beskriv även vilka åtgärder ni vidtagit samt om ni har medfinansiering eller om ni fått övrigt ekonomiskt stöd.

Fyll i det belopp som ni söker extra stöd för.

Om ni har svårt att få fram en balans- och resultatrapport för 2020 kan ni bifoga er budget för 2020.
Här kan du bifoga budget för eventuellt/a arrangemang ni fått ställa in.
______________________________________________________________________

INTYGANDEN
 
 
______________________________________________________________________
Tryck på "Skicka" när du är klar med registreringen. För att vi på ett säkert sätt skall kunna hantera er ansökan krävs i nästa steg personlig identifiering med BankID. Ansökan skickas genom vår leverantör Webforum.

Du får även en bekräftelse via e-post.
* Obligatorisk