Projekt BVFF - publicerade (1-186 av 186)
Sök igen | Exportera | Skriv ut      
 Visa  BVFF nummer:  Projekttitel  Projektledare/Kontaktperson  Utförarorganisation  Sammanfattning 
Visa registrering Doktorandprojekt: LCC-aspekter på anläggning...  Jonas Wennström  VTI  Denna ansökan gäller finansiering för en for...  
Visa registrering Vägars beständighetsrelaterad livslängd  Safwat Said  VTI  Med beständighet eller hållbarhet avses en v...  
Visa registrering Improved Long-Term Rutting Prediction and Ch...  Nicole Kringos  KTH  This project is aiming at delivering a scien...  
Visa registrering Korsningar och deras påverkan på partikelemi...  Sara Janhäll  VTI  Korsningar är vanligt förekommande i främst ...  
Visa registrering Vägytans tillstånd - säsongsvariationer  Thomas Lundberg  VTI  Tjälen och även väglaget påverkar i olika gr...  
Visa registrering Procedurer för att kvalitetssäkra vägytedata...  Leif Sjögren  VTI  Grunden för all forskning, utredning och upp...  
Visa registrering Betongvägar - potential för minskat slitage ...  Mats Gustafsson  VTI  Vägbeläggningar i Sverige är anpassade för a...  
Visa registrering Ny mätmetodstandard för trafikbullerjämförelser  Mikael Ögren, Miljö, VTI  VTI  Vid mätning av effekten av att införa lågbul...  
Visa registrering Produktivitetsutveckling beläggningsarbete p...  Roger Pyddoke  VTI  Beläggningsarbeten utgör en stor del av unde...  
Visa registrering Vägarbete på cykelvägar  Anna Niska  VTI  Åtta av tio cykelolyckor är singelolyckor oc...  
Visa registrering Nyckeltal för energi i vägprojekt  Lennart Folkeson  VTI  Projektet syftar till att i arbetet inom ERA...  
Visa registrering Demonstrationsprojekt SRIS  Kontakt: Anna Arvidsson  VTI  Införandet av ny teknik för halkövervakning ...  
Visa registrering Mobil brännsvetsning - en förstudie  Ragnar Hedström  VTI  Traditionellt har arbetsmetoderna vid spårby...  
Visa registrering Monitoring and measurement of healing in asp...  Björn Birgisson/Denis Jelagin  KTH  The planning, design and material selection ...  
Visa registrering Implementering av nytt tankesätt för utvärde...  Åsa Laurell Lyne  KTH  Anläggning av hållbara och slitstarka vägar ...  
Visa registrering PaveTheGame  Sebastiaan Meijer  KTH  PaveTheGame is a research proposal to create...  
Visa registrering Känslighetsanalys av en modell för asfaltsde...  Olle Eriksson  VTI  De modeller som idag används för att prognos...  
Visa registrering Kontroll av ytans homogenitet  Thomas Lundberg  VTI  Ett väl utfört anläggningsarbete förlänger v...  
Visa registrering Variation of Vehicle Lateral Positioning Acc...  Terry McGarvey  VTI  To be able to predict a road structures life...  
Visa registrering Objektiv mätmetod för tillståndsbedömning av...  Karin Edvardsson  VTI  Tillståndsmätningar på grusvägnätet görs sub...  
Visa registrering Analys av beräknade och uppmätta påkänningar...  Sigurdur Erlingsson  VTI  I samband med att betongvägen byggdes på E4 ...  
Visa registrering Underhåll och reparation av betongvägar  Björn Kalman  VTI  Det svenska betongvägnätet består av motorvä...  
Visa registrering Hörbara hastighetsdämpande åtgärder: effekt ...  Susanne Gustafsson  VTI  Vägarbetsplatser är mycket riskfyllda arbets...  
Visa registrering Möjligheter och mängd för energiproduktion u...  Fredrik Hellman  VTI  Utvecklingen inom energiutvinning i vägen oc...  
Visa registrering Instrumentering av vägkonstruktion i kalltkl...  Sigurdur Erlingsson  VTI  I och med öppnandet av en ny gruva i Kaunisv...  
Visa registrering Prognostisering av spårbildning hos asfaltlager  Safwat Said  VTI  Spårbildning i asfaltbeläggningar anses idag...  
Visa registrering Armerad asfaltbeläggning, provsträckor på E6...  Safwat Said  VTI  Asfaltbeläggningar med stålnät är ett altern...  
Visa registrering Tillståndsmätning, mått och metod för mätnin...  Leif Sjögren  VTI  Sammanfattning saknas.   
Visa registrering Objektiv kontroll vid funktionsåtaganden, ti...  Thomas Lundberg  VTI  Detta projekt syftar till att skapa en heltä...  
Visa registrering Partikelemissioner i väg- och järnvägstunnla...  Mats Gustafsson  VTI  Tunnelmiljöer står i dagsläget utanför miljö...  
Visa registrering Utredning om önskvärda indikatorer och deras...  Leif Sjögren  VTI  Denna ansökan omfattar en utredning om hur v...  
Visa registrering Konstnadsdrivare i TrVs DoU-kontrakt på väg  Johan Nyström  VTI  Trafikverket (TrV) har ett mål att förbättra...  
Visa registrering Teknik och strategi för PM10-reducerande väg...  Göran Blomqvist  VTI  Trots insatser för att komma tillrätta med d...  
Visa registrering Vägbeläggningar - inverkan av textur på part...  Göran Blomqvist  VTI  En vägytas textur påverkar dess damningsegen...  
Visa registrering Vägräcken och kantsten  Jan Wenäll  VTI  Varefter det blir vanligare och vanligare me...  
Visa registrering Kompatibilitet fordon/vägutrustning  Jan Wenäll  VTI  Hur ”gifter man ihop” modern bildesign med v...  
Visa registrering Demonstration av proelastisk vägbeläggning f...  Ulf Sandberg  VTI  Projektet syftar till att genomföra en fulls...  
Visa registrering Nya regler för effektivare vinterväghållning  Anna Arvidsson  VTI  Införandet av ny teknik för halkövervakning ...  
Visa registrering Åkkvalitet på vinterväg  Anna Arvidsson  VTI  Det har länge funnits studier om ”komfort” p...  
Visa registrering Improving the quality of cold mix asphalt  Niki Kringos  KTH  The most noted problems of applying cold mix...  
Visa registrering Evaluation of long-term behavior of newly de...  Niki Kringos  KTH  The quality of the aggregate-mastic bond und...  
Visa registrering Utveckling av en avancerad AFM-metod för mät...  Åsa Laurell Lyne  KTH  Med kännedom om de i asfalt ingående materia...  
Visa registrering Direkt mätning av dispersiva och polära adhe...  Åsa Laurell Lyne  KTH  Mäta dielektrisk permittivitet på bitumen in...  
Visa registrering Development of mechnics based design procedu...  Denis Jelagin  KTH  Granular ballast is a major component of the...  
Visa registrering Utveckling av Trafikverkets LCC system  Robert Karlsson  VTI  Syftet med projektet är att möjliggöra preci...  
Visa registrering Uppföljning av LTPP sträckor  Nils-Gunnar Göransson  VTI  LTPP = Long Term Pavement Performance Sedan...  
Visa registrering Tjäle och dess konsekvenser för infrastruktu...  Sven Knutsson  LTU  Projektet avser att göra en kartläggning av ...  
Visa registrering MIRIAM II - kappa för 87, 89 (17), 91  Gunilla Franzén  VTI  MIRIAM II (Models for rolling resistance In ...  
Visa registrering Säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårar...  Anita Ihs  VTI  Det finns regler och föreskrifter som regler...  
Visa registrering Mätning av däcksbredd och hjulkonfiguration  Håkan Wilhelmsson  VTI  VTI har utvecklat ett mätsystem för att med ...  
Visa registrering Improving low-volume road construction and p...  Dina Kuttah  VTI  The main goal of this study is to enlighten ...  
Visa registrering Improving low-volume road construction and p...  Dina Kuttah  VTI  The main goal of this study is to enlighten ...  
Visa registrering Tankbeläggningar  Nils-Gunnar Göransson  VTI  Utveckling av Tankbeläggningar. Projektet k...  
Visa registrering Säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårar...  Anita Ihs  VTI  Regelverket för hur säkerhet och arbetsmiljö...  
Visa registrering Vinterväghållningsstrategi för cykelvägar i ...  Anna Niska  VTI  Åtta av tio cykelolyckor är singelolyckor oc...  
Visa registrering Mechanics-based design framework: integratio...  Björn Birgisson/Denis Jelagin  KTH  The proposed project is focused on evaluatio...  
Visa registrering Våta väglag – betydelsen av slitlagrets makr...  Göran Blomqvist  VTI  Våta väglag inverkar på många aspekter inom ...  
Visa registrering Deltagande i ringanalys av styvhetsmodul  Hassan Hakim  VTI  4 olika serie tillverkade provkroppar av hög...  
Visa registrering On the Road  Karin Edvardsson  VTI  Optimal dammbindning bevarar grusslitlagrets...  
Visa registrering Utförandearbetets inverkan på hållbarheten  Safwat Said  VTI  Utförandet av en vägbeläggning har stor bety...  
Visa registrering Deformationsfaktorer - asfaltkonstruktioner  Safwat Said  VTI  Prediktering av spårutveckling hos flexibla ...  
Visa registrering Modellering av tjällossningsförlopp vid vägd...  Tommy Edeskär  LTU  Tjälskador är ett signifikant problem för de...  
Visa registrering Tjällossningsegenskaper för överbyggnadsdime...  Tommy Edeskär  LTU  Dagens tjäldimensioneringssystem utgår från ...  
Visa registrering Rullmotstånd för tunga fordon och anpassning...  Ulf Hammarström  VTI  För ett energieffektivt vägunderhåll krävs m...  
Visa registrering Insamling av LTPP-data från observationssträ...  Nils-Gunnar Göransson  VTI  Målsättningen med projektet är att fortsätta...  
Visa registrering Mätning av Ytbehandlingars eventuella defekter  Nils-Gunnar Göransson  VTI  Okulär bedömning av skador på utförd ytbehan...  
Visa registrering Ytbehandlingars utveckling, fortsättning  Nils-Gunnar Göransson  VTI  Det finns en uttalad ambition från Trafikver...  
Visa registrering Alternativa beläggningskonstruktioner  Safwat Said  VTI  Projekttittel: Alternativa beläggningskonstr...  
Visa registrering Uppföljning av provväg E6 med PMB beläggningar  Safwat Said  VTI  Uppföljning av provväg E6 med PMB beläggning...  
Visa registrering Development of Instrumented Indentation Test...  Denis Jelagin  KTH  Rheological and adhesive properties of bitum...  
Visa registrering Mechanistic empirical based pavement design ...  Sigurdur Erlingsson  VTI  Mechanistic-based pavement design methods ar...  
Visa registrering Tillståndsutveckling av provsträckor på E45 ...  Sigurdur Erlingsson  VTI  Fyra provvägsträckor på E45 nära Svappavaara...  
Visa registrering Bildanalys för enkel funktionell kvantifieri...  Sigurdur Erlingsson  VTI  Spårbildning är en av de viktigaste livsläng...  
Visa registrering Lågbullerbeläggning med stålslagg på E4 i Hu...  Ulf Sandberg  VTI  Detta projekt är en viktig pusselbit för att...  
Visa registrering Kontrollmetoder för kvalitetssäkring av mätm...  Leif Sjögren  VTI  Projektet innebär utveckling och förslag til...  
Visa registrering Klimatinverkan på hållbarhet hos beläggningar  Safwat Said  VTI  Projekttitel: Klimatinverkan på hållbarhet h...  
Visa registrering 25 års uppföljning av svenska betongvägar  Ellen Dolk  VTI  Med allt tyngre transporter i samhället ökar...  
Visa registrering Energieffektivitet hos beläggningar för tyng...  Ellen Dolk  VTI  Med allt tyngre transporter växer betydelsen...  
Visa registrering Betong i tungt trafikerade körfält del 2  Ellen Dolk  VTI  Med allt tyngre trafik på vägarna blir det a...  
Visa registrering Indikatorer i Trafikverkets Pavement Managem...  Thomas Lundberg  VTI  Underhållet av de statliga vägarna har tradi...  
Visa registrering Infräsning - krav och proportionering  Virgilio Perez    Infräsningar (med eller utan makadam) är en ...  
Visa registrering Identifiering av riskpartier i vägentreprenader  Virgilio Perez    I samband med breddningar, underhålls- och b...  
Visa registrering Jämförande provningar  Leif Viman  VTI  Projektet syftar till att skapa en plattform...  
Visa registrering Nya mått för väglag på g/c-banor  Göran Blomqvist  VTI  I projektet samarbetar VTI:s cykel- och vint...  
Visa registrering FROSTSAFE - Preventing winter damage on the ...  Nicole Kringos  KTH  After each Swedish winter, the costs due to ...  
Visa registrering Kontraktstypens effekt på vägentreprenader  Robert Lundström  KTH  Trafikverket har som största kund inom infra...  
Visa registrering Vinterväghållning på mittseparerade vägar – ...  Anna Arvidsson  VTI  För att öka kunskapen om hur väglaget påverk...  
Visa registrering Vinter IRI  Tommy Edeskär  LTU  I stora delar av Sverige har man problem med...  
Visa registrering Beskrivning av metod och utvecklingsmöjlighe...  Thomas Lundberg  VTI  Projektet ska ge förutsättningar för bransch...  
Visa registrering Cykel och gångbanors kvalitet; omfattningen ...  Leif Sjögren  VTI  Kännedom om omfattningen av lokala ojämnhete...  
Visa registrering Friktionsrestriktioner för nya beläggningar  Anna Arvidsson  VTI  Huvudsyftet med detta projekt är att faststä...  
Visa registrering Däckkonfiguration och nedbrytning av vägar  Sigurdur Erlingsson  VTI  Däcktyper och däckkonfiguration på den tunga...  
Visa registrering Världsbankens internationella studie om väga...  Sigurdur Erlingsson  VTI  Världsbanken (World Bank) har lanserat ett n...  
Visa registrering Underhållseffekter av kanalisering av trafik  Iman Mirzadeh/ Anita Ihs  VTI  Sidolägesvariationen påverkas av flertalet f...  
Visa registrering Development of advanced evaluation and const...  Manfred N. Partl  KTH  Asphalt pavement joints as one of the weakes...  
Visa registrering Biomekanisk optimering av stötdämpande beläg...  Svein Kleiven  KTH  Omkring 27 000 fotgängare behöver uppsöka ak...  
Visa registrering Teknik- och strategiutveckling av damningsmi...  Mats Gustafsson  VTI  Projektet ska undersöka hur den idag använda...  
Visa registrering Dynamisk prognosstyrd vägdrift  Anna Arvidsson  VTI  Dagens Ruttoptimeringsprogram genomför tidso...  
Visa registrering RSI för Robust och tillförlitlig infrastruktur  Johan Casselgren  LTU  RSI (II) "nästa generations informationssyst...  
Visa registrering Hållbara betongvägar – underhåll (del I) och...  Mats Gustafsson  VTI  Högre tillåtna bruttovikter för lastbilar me...  
Visa registrering BWIM data från det svenska vägnätet - analys...  Sigurdur Erlingsson  VTI  Ett nationellt BWIM nätverk etablerades i Sv...  
Visa registrering Energisnåla asfaltbeläggningar – kalltillver...  Safwat Said  VTI  Uppföljning av tillståndsändring och utvärde...  
Visa registrering Svenska vägbeläggningars inverkan på trafikb...  Ulf Sandberg  VTI  I befintliga beräkningsmodeller för trafikbu...  
Visa registrering Ytskador hos asfaltbeläggningar - Metodutvec...  Fernando Cruz del Aguila  VTI  En metod för att identifiera sprickor utifrå...  
Visa registrering Spårmodell PEDRO - implementering och demons...  Safwat Said  VTI  Implementering av PEDRO-spårmodell för prakt...  
Visa registrering Mikrovågsteknik och magnetit för miljövänlig...  Sven Knutsson  LTU  Projektet avser att belysa möjligheten att v...  
Visa registrering Underhåll av betongvägar - workshops och han...  Ellen Dolk  VTI  Att samla in och sprida aktuell kunskap om d...  
Visa registrering Simple and Quick Evaluation of Unbound Mater...  Dina Kuttah  VTI  The current project deals with evaluating th...  
Visa registrering Development and evaluation of performance mo...  Denis Jelagin  KTH  The primary goal for the project is to devel...  
Visa registrering Hållbart underhåll - ytskador  Thomas Lundberg  VTI  En effektiv planering av beläggningsunderhål...  
Visa registrering Förstudie av provvägsanläggning  Björn Kalman  VTI  På senare år har vi i samtal med entreprenör...  
Visa registrering Doktorand Vägytetillstånd och underhåll  Leif Sjögren  VTI  Modernisering, åldrande underlag, digitalise...  
Visa registrering Simulation of railway track geometry and int...  Alireza Ahmadi  LTU  Railways are experiencing higher demands on ...  
Visa registrering OptiSalt/GC-väg (Optimering av halkbekämpnin...  Göran Blomqvist  VTI  Fler ska cykla, även på vintern, men vare si...  
Visa registrering Doktorandprogram: Funktionskrav avseende eff...  Mikael Johannesson  VTI  Syftet med detta projekt är att säkerställa ...  
Visa registrering Vägtekniska konsekvenser av införande av 74 ...  Sigurdur Erlingsson  VTI  Trafikverket har bestämt att tillåta 74 tons...  
Visa registrering Stabilitet hos järnväg på höga bankar – Inri...  Johan Silfwerbrand  KTH  Bankfyllning har en stor inverkan på infrast...  
Visa registrering Vinterväghållning på mittseparerade vägar – ...  Anna Arvidsson  VTI  För att öka kunskapen om hur väglaget påverk...  
Visa registrering Funktionskrav för hållbarhet hos bullerdämpa...  Andreas Waldemarson  VTI  Projektets ska utveckla en specifikation för...  
Visa registrering Jämförande provningar av vägmaterial  Håkan Arvidsson  VTI  Detta projekt säkerställer att företagsneutr...  
Visa registrering Utveckling av ytbehandling  Nils-Gunnar Göransson  VTI  Det finns en uttalad ambition från Trafikver...  
Visa registrering Bildandet av fri glimmer under byggprocessen  Håkan Arvidsson  VTI  Syftet med projektet är att undersöka i vilk...  
Visa registrering LTPP, grunddata för modellering av belagd vä...  Nils-Gunnar Göransson  VTI  Sedan 1984 pågår, vid VTI, projektverksamhet...  
Visa registrering Prognosstyrd dynamisk vägdrift FAS 2  Anna Arvidsson  VTI  Fas 1 av projektet är avslutat med tillfreds...  
Visa registrering Djupanalys av funktionen över tid för de drä...  Ulf Sandberg  VTI  Den bullerreducerande beläggningen på E4 gen...  
Visa registrering Differential frost heave modeling  Tommy Edeskär  LTU  Today’s approach in frost heave modeling is ...  
Visa registrering Utvärdering av initial styvhetsförändring oc...  Abubeker Ahmed  VTI  Detta projekt syftar till att utvärdera defo...  
Visa registrering Indikativ metod för bedömning av vägbeläggni...  Mats Gustafsson  VTI  Projektet ska inventera enkla metoder för in...  
Visa registrering Long-term structural integrity of asphalt un...  Denis Jelagin (KTH)  KTH  The project seeks to determine, quantify and...  
Visa registrering Teststräckor på E45 vid Svappavaara – invent...  Sigurdur Erlingsson  VTI  Fyra instrumenterade teststräckor byggdes 20...  
Visa registrering Prognosstyrd dynamisk vägdrift FAS 3: Restsa...  Anna Arvidsson  VTI  FAS 1 i-projektet Prognosstyrd dynamisk vägd...  
Visa registrering Nyttiggörande av tillgänglig tillbuds- och o...  Sonja Forward  VTI  Insamling och rapportering av data från arbe...  
Visa registrering Optimization of particle size distribution f...  Shafiqur Rahman  VTI  PSDs and interlocking of aggregates are prob...  
Visa registrering Kulverts inverkan på tjälinträngning i väg- ...  Sven Knutsson  LTU  I väg- och järnvägsbankar behövs genomföring...  
Visa registrering Bitumen selection protocol to minimize shear...  Jiqing Zhu  VTI  Shear failure of asphalt mixture is the caus...  
Visa registrering Frostbeständig terrasstabilisering, kunskaps...  Professor Jan Laue  LTU  Målet med forskningen inom detta projekt är ...  
Visa registrering Material till stödremsa del 2  Håkan Arvidsson  VTI  För att säkra funktion av stödremsor och säk...  
Visa registrering Digital friktionsuppföljning  Johan Casselgren  LTU  Med dagens utveckling inom automatisering av...  
Visa registrering Ballastberoende slitage på asfalt och betong...  Ellen Dolk  VTI  En laboratoriestude för att utröna hur slita...  
Visa registrering Uppföljning av provsträckor med återvinnings...  Abubeker Ahmed  VTI  Detta Projektet ska syftar till att utvärder...  
Visa registrering Slutrapporter för lågbullerbeläggningar i Hu...  Ulf Sandberg  VTI  På delar av E4 som går genom Huskvarna och R...  
Visa registrering Utvärdering av konditionering metoder för va...  Shafiqur Rahman  VTI  Skador relaterade till vatten i asfaltbetong...  
Visa registrering Skada och läkning i asfalt vid låga temperat...  Nils Ryden / Denis Jelagin  KTH  Inom detta pågående doktorandprojekt har en ...  
Visa registrering Karakterisering av variabilitet för beläggni...  Yared Dinegdae  VTI  Pavement prestationsutvärdering är en probab...  
Visa registrering Återvinning i högkvalitativa slitlagerbelägg...  Björn Kalman  VTI  Projektets övergripande mål är att visa hur ...  
Visa registrering Utveckling av en enkel fältmetod för mätning...  Dina Kuttah  VTI  Flexibla överbyggnads¬konstruktioner är glob...  
Visa registrering Svappavaara – Responsmätning 2019 på fyra te...  Sigurdur Erlingsson  VTI  Fyra instrumenterade testsräckor byggdes 201...  
Visa registrering Friktionsrestriktioner för nya beläggningar ...  Anna Arvidsson  VTI  I ett BVFF-projekt som avrapporterades 2019 ...  
Visa registrering Svenskt program för väganalys och -dimension...  Iman Mirzadeh  VTI  Nuvarande regelverk och system för dimension...  
Visa registrering Implementering av seismiska ytvågsmätningar ...  Henrik Bjurström  VTI  Kvalitetskontroll av nya asfaltsbeläggningar...  
Visa registrering Förbättra porös asfalts motståndskraft mot s...  Ehsan Ghafoori  VTI  Hållbarhet är huvudproblemet med de porösa a...  
Visa registrering Utveckling av robusta metoder för provning a...  Håkan Arvidsson  VTI  Trafikverket och vägbyggnadsbranschen är ber...  
Visa registrering Klassificering av Bergtyp  Håkan Arvidsson  VTI  Idag klassificeras bergtyp i tre klasser med...  
Visa registrering Litteraturstudie om vägutrustning i korsning...  Sara Nygårdhs  VTI  Vägutrustning är till för trafikanternas säk...  
Visa registrering Bärighets- kontroll av siltjord terrassmater...  Dina Kuttah  VTI  Projektet ska fokusera på att använda KUAB l...  
Visa registrering Uppföljning av provvägar  Håkan Carlsson  VTI  I Sverige har många provvägar byggts, uppföl...  
Visa registrering Effektiv reparation av betongvägar  Johan Silfwerbrand  KTH  Asfalt är det dominerande beläggningsmateria...  
Visa registrering Deformationer i terrass material under tung ...  Sigurdur Erlingsson  VTI  I Sverige används vanligtvis programmet PMS ...  
Visa registrering Utveckling av kravspecifikationer för presta...  Prof. Mark Rutland  KTH  Sedan införandet av nollvisionen har motortr...  
Visa registrering VÄGNÄTETS STRUKTURELLA TILLSTÅND  Thomas Lundberg  VTI  Ökad kunskap om en vägs tillstånd förbättrar...  
Visa registrering Estimering av asfaltmassors sammansättning g...  Sigurdur Erlingsson  VTI  Kvalitetsgranskning av asfaltmassor görs i d...  
Visa registrering Tillåtna lastnivåer i obundna bärlager från ...  Shafiqur Rahman  VTI  Projektets syfte är att utveckla en ny metod...  
Visa registrering ME dimensionering – Vidareutveckling av ERAP...  Sigurdur Erlingsson  VTI  VTI håller på i samarbete med Trafikverket a...  
Visa registrering Fundamental approach för in-situ viskoelasti...  Prof. Denis Jelagin  KTH  I den här undersökningen används den uppmätt...  
Visa registrering Värmeisolerande egenskaper för snö  Jan Laue / Nina Lintzén  LTU  Snödjupet och snöns termiska egenskaper är d...  
Visa registrering Numerisk modell för skadeutveckling i asfalt...  Romain Balieu  KTH  I länder som upplever frysningstemperaturer ...  
Visa registrering Utveckla en metodik för att undersöka beteen...  Ehsan Ghafoori  VTI  Asfaltsblandningar utsätts för olika typer a...  
Visa registrering Vinterdäcksinducerad kavitation - en dominan...  Örjan Johansson  LTU  Vinterväghållning och vägunderhåll har en av...  
Visa registrering Utvärdering av stabiliseringsmedel för under...  Dina Kuttah  VTI  Effekter av klimatförändringar i form av mil...  
Visa registrering Nedfräst givare för sidolägesmätning  Håkan Wilhelmsson  VTI  Projektet syftar till att vidareutveckla VTI...  
Visa registrering Nollutsläppsentreprenad – en förstudie för l...  Nicole Kringos  KTH  Projektet avser att knuffa igång arbetet med...  
Visa registrering Utveckling av komfort- och kvalitetsmått för...  Anna Niska  VTI  Projektet syftar till att ta fram kunskapsun...  
Visa registrering Permanent deformations in unbound layers of ...  Denis Jelagin  KTH  Lågtrafikerade vägar utsätts ofta för tunga ...  
Visa registrering Effect of tire characteristics on pavements ...  Denis Jelagin  KTH  Längre och tyngre lastbilar, nya typer av dä...  
Visa registrering Mätning av fukt/vatten i väg vid FWD-mätning...  Abubeker Ahmed  VTI  Bitumenbundna lagers prestanda och beständig...  
Visa registrering Uppföljning av vägars tekniska tillstånd  Henrik Bjurström  VTI  Regelbundet återkommande insamling av olika ...  
Visa registrering Modellbaserad friktionskalibrering på vinter...  Johan Casselgren  LTU  Att mäta friktion är svårt och idag finns de...  
Visa registrering Cykelvägars nedbrytning - doktorand  Anna Niska  VTI  Målet med projektet är att få en ökad kunska...  
Visa registrering Ökad information om vägars tillstånd via enk...  Sigurdur Erlingsson  VTI  Underhåll av vägnätet är kostsamt för alla s...  
Visa registrering TANKBELÄGGNINGAR, optimering och utveckling ...  Nils-Gunnar Göransson  VTI  För att kunna lotsa branschen (beställare/ut...  
Visa registrering Gruslitlager och stödremsa med iblandning av...  Håkan Arvidsson  VTI  Projektet går ut på att hur överskottsfiller...  
Visa registrering Utvärdering av påverkanszonen av VTI:s lätt ...  Dina Kuttah  VTI  Många transportmyndigheter, inklusive Trafik...  
Visa registrering Friktionsanalys och modellutveckling av frik...  Johan Casselgren  LTU  Uppkopplade fordon som samlar in data är red...  
Visa registrering Tillståndsutveckling av vägar – kontinuerlig...  Sigurdur Erlingsson  VTI  Vid byggande och förvaltning av vägöverbyggn...  
Visa registrering Hållbar användning av sulfidförande berg i v...  Fredrik Hellman  VTI  Projektet tar utgångspunkt i hållbart byggan...  
Visa registrering Alternativa kemiska halkbekämpningsmedel på ...  Göran Blomqvist  VTI  Halkbekämpning av cykelbanor och trottoarer ...